Medlemsskab af RAMSUddrag af vedtægterne pr. 1/1-2019:

Samarbejdets form

§3

RAMS er en forening, hvor medlemmerne hæfter i forhold til folketallet i de enkelte sogne. Medlemmernes ejendomsret til RAMS’ aktiver deles på samme måde som hæftelsen.

Medlemmer

§4

RAMS’ medlemmer er provstiudvalgene i Ribe Stift og enkelte medlemmer efter særlig aftale.

Såfremt et provstiudvalg ikke er medlem, og der i dette provsti er menighedsråd, der ønsker medlemskab, kan dette/disse menighedsråd optages som medlem.

Nye medlemmer – provstier og menighedsråd – kan optages efter de i forvejen af bestyrelsen fastsatte vilkår. Vilkårene godkendes af Kirkeministeriet.

Et provstiudvalg kan opsige sit medlemskab med 12 måneders varsel med udgangen af et menighedsråds valgperiode. Dog kan et medlem udtræde af RAMS med kortere varsel, såfremt bestyrelsen giver tilladelse hertil.

Et udtrædende medlem har ikke krav på nogen andel af RAMS’ aktiver, jfr. dog § 13, om RAMS’ opløsning.

Et udtrædende medlem vedbliver at hæfte for sin forholdsmæssige andel af RAMS’ evt. gæld på udtrædelsestidspunktet, indtil denne gæld er afviklet.

Økonomiske forhold m.v.

§5

RAMS bestyrelse godkender hvert år budgettet for det kommende års aktiviteter.

De deltagende provstier og menighedsråd påtager sig hvert år på budgettet at optage et beløb, hvis samlede størrelse er tilstrækkelig til at finansiere driften af RAMS’ aktiviteter i det kommende år.

Medlemskontingentet fastsættes med udgangspunkt i en fordelingsnøgle, der fastlægges med udgangspunkt i provstiets ligningsgrundlag. Såfremt et provsti finansierer en lokal skoletjeneste, som indgår i samarbejde med RAMS, kan bestyrelsen give medlemsrabat på op til 15%

Enkelte menighedsråds medlemskontingenter fastsættes af bestyrelsen efter i forvejen vedtagne bestemmelser beregnet ud fra indbyggertal i de enkelte sogne.

Bestyrelsen kan ansætte en regnskabsfører til at føre regnskabet for RAMS eller købe ydelsen ved et regnskabskontor.

Medlemskab og økonomi:
RAMS finansieres gennem et medlemsbidrag og et grundkontingent for hvert menighedsråd.

Medlemsbidrag
Medlemsbidraget består af et grundkontingent (se nedenfor) samt af et beløb på 1,25 kr. pr. indbygger i sognet.

Grundkontigent
Grundkontingentet har været uændret siden RAMS’ stiftelse – satserne er:

1.000 kr

  for menighedsråd med befolkningstal under

100

5.000 kr

  for menighedsråd med befolkningstal på

100-500

6.000 kr

  for menighedsråd med befolkningstal på

     500-1.000

7.000 kr

  for menighedsråd med befolkningstal på

1.000-2.000

8.000 kr

  for menighedsråd med befolkningstal på

2.000-3.000

9.000 kr

  for menighedsråd med befolkningstal på

3.000-5.000

10.000 kr

  for menighedsråd med befolkningstal på

  5.000-8.000

11.000 kr

  for menighedsråd med befolkningstal på

8.000-10.000

12.000 kr

  for menighedsråd med befolkningstal over

10.000